Herroepingsrecht

U kunt de ontvangen goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden retourneren door de goederen te retourneren. Bovendien verlenen wij u binnen deze termijn een verlengd retourrecht van 16 dagen. Zo heeft u 30 dagen de tijd om de goederen terug te sturen.

Herroepingsrecht

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op contracten voor goederen die als pakket kunnen worden verzonden met een verzendmaatschappij.

Herroepingsrecht voor goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden

Als consument heeft u het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen

DHL Paket GmbH
Robert-Bosch-Str. 750
93055 - Regensburg
DE

E-mail: nederland@vitalabo.com
Telefoon:

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, telefoon of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruik maken van ons modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de standaard leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Als waardevermindering van een goed te wijten is aan het feit dat de goederen zijn gebruikt op een manier die niet nodig is om de staat te controleren, bent u verantwoordelijk voor dit waardeverlies.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract

DHL Paket GmbH
Robert-Bosch-Str. 750
93055 - Regensburg
DE

te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd, kunnen niet worden herroepen.

Gedetailleerde informatie over retourneren vindt u hier.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

De consument heeft geen herroepingsrecht van op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten over

 • Diensten als niceshops GmbH de dienst volledig heeft geleverd. Echter alleen als niceshops GmbH op uitdrukkelijk verzoek van u (§ 10 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet))) is begonnen met de nakoming van het contract voor het einde van de herroepingstermijn volgens § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) en u ook ofwel
  • voor aanvang van de dienstverlening hebt u bevestigd dat u uw herroepingsrecht verliest bij volledige uitvoering van de overeenkomst,
   of
  • wanneer u niceshops GmbH specifiek heeft gevraagd om bij u langs te komen om reparaties te laten uitvoeren,
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop niceshops GmbH geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen,
 • Goederen die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften,
 • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig overschreden zou worden (bv. bederfelijke levensmiddelen),
 • Goederen die verzegeld worden geleverd en om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd (bijvoorbeeld hygiëne- of verzorgingsproducten),
 • Goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd na levering,
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kan worden en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarover {company_name } geen invloed heeft,
 • Audio- of video-opnamen of computersoftware geleverd in een verzegelde verpakking indien ontzegeld na levering,
 • Kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties,
 • Diensten op het gebied van huisvesting anders dan wonen, goederenvervoer, verhuur van motorvoertuigen en bezorging van eten en drinken en diensten verleend in verband met vrijetijdsbesteding, waarbij telkens een bepaalde tijd of periode contractueel is overeengekomen voor de uitvoering van het contract dat door niceshops GmbH wordt verstrekt,
 • De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager moet worden geleverd (bijv. downloads, e-books, ...), als niceshops GmbH is begonnen met de uitvoering van het contract vóór het einde van de herroepingstermijn volgens § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) (dat wil zeggen dat de digitale inhoud geleverd is). Het herroepingsrecht vervalt echter alleen in die gevallen waarin u op grond van de overeenkomst tot betaling verplicht bent, waarin u tevens
  • uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn,
  • bevestigd heeft dat u weet dat u uw herroepingsrecht verliest als gevolg van het voortijdig beginnen van de uitvoering van de overeenkomst, en
  • niceshops GmbH u een kopie of bevestiging heeft verstrekt in overeenstemming met artikel 5 (2) of artikel 7 (3) FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)).

U heeft ook niet het recht om contracten voor dringende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden op te zeggen waarbij u niceshops GmbH uitdrukkelijk heeft verzocht om langs te komen om deze werkzaamheden uit te voeren. Het herroepingsrecht is echter niet uitgesloten voor andere diensten waar u niet uitdrukkelijk om hebt gevraagd of voor geleverde goederen die niet noodzakelijkerwijs nodig zijn als reserveonderdelen voor onderhoud of reparatie.

Klik hier om een voorbeeldformulier voor herroeping te downloaden.

Voor meer informatie over de retourmodaliteiten verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden (AV) en annuleringsvoorwaarden.

Einde herroepingsrecht